Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Kubitsky
1197 b1af
Reposted frompluszak pluszak viakrybus krybus
Kubitsky
0116 ffd9 500
Reposted fromkjuik kjuik viafiffey fiffey
9207 e8f9 500
Reposted fromsetecayounafeta setecayounafeta viaHanoi Hanoi
Kubitsky
1503 b801 500
Reposted fromkelu kelu viaoski oski
7670 826b
Reposted fromtron tron viayoungandstupid youngandstupid
7604 76c6

attndotcom:

True story.

Reposted fromvronk vronk viakrybus krybus
Kubitsky
4244 bcbc
Reposted fromkniepuder kniepuder viabloodrainbow bloodrainbow
Kubitsky
7659 3a77
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality viafiffey fiffey
0852 daa3 500
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viafiffey fiffey
2974 30c8 500
Reposted fromphilipp philipp
Kubitsky
2869 c149 500
Reposted fromRevv Revv viakookinkid kookinkid
Kubitsky
6046 571a
Reposted fromtheoffice theoffice viatoniewszystko toniewszystko
9615 8b50 500
Reposted fromdoublegj doublegj viafadenb fadenb
Kubitsky
5901 d612
Reposted fromfoxyfire foxyfire viasoadysta soadysta

March 23 2017

Kubitsky
Czy kobiety faktycznie rezygnują z pracy ze względu na 500+? Tak. I bardzo dobrze! Jeżeli bardziej opłaca im się to 500 zł niż pracowanie, to znaczy, że pracowały za niegodne pieniądze, w niegodnych warunkach, spędzając po 5 minut dziennie ze swoimi dziećmi. To DOBRZE, że mają wybór, że mogą pozwolić sobie na to, żeby odejść z pracy, która nie pozwalała im na normalne życie, że dzięki temu pracodawcy są zmuszeni traktować swoich pracowników tak, żeby opłacało im się pracować (np. płacić im więcej niż 500 zł!).
Klasowa pogarda nie jest lewicowa. Odpowiedź na list Sylwii
7748 6a79
Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viawonko wonko
Kubitsky
8605 337b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaruda maruda
Kubitsky
4689 dec4 500

Sie hatte es ja geahnt. „Geh doch erst mal hin“, haben die gesagt. „So schlimm kann der gar nicht sein“, haben die gesagt.
Reposted fromswissfondue swissfondue viarandomuser randomuser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl